HSK Quiz: Cān guān (参观) VS Fǎng wèn (访问)

Fill in the blanks with the correct answer.
1. Cān guān (参观)
2. Fǎng wèn (访问)
Jìzhě __ le zhè wèi zhàndòu yīngxióng.
记者 __了   这  位      战斗       英雄。
The journalist interviewed this combat hero.
Wǒ jìhuà míngtiān __ bówùguǎn.
我   计划    明天     __     博物馆。…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Post