HSK Quiz: Àn (暗) VS Hēi (黑)

Please fill in the blanks with the correct answer based on the picture.

A.  Àn (暗)
B. Hēi (黑)

Fángjiān tài __ le, kàn bù qīng lǐmiàn yǒu shén me.
1. 房 间      太 __ 了,看   不   清  里   面     有   什  么。
The room …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Post